Fellingsrapport rådyr 2020

Rådyrfelling i de terreng SHJFF disponerer skal innrapporteres umiddelbart etter felling i dette skjema. Hvis det ikke er felt rådyr på fellingstillatelsen skal det også innrapporteres (Senest innen 25.09. for bukkejakt og 31.12. for ordinær jakt).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Jakt

Jaktutvalget står for gjennomføring av opplæringsjakt på rådyr og rev samt praksisdag for jegerprøvekurset. Jaktutvalget organiserer jaktkortsalg og fordeling av rådyrløyver samt håndtering av jaktrapporter. I vinterhalvåret drives støttefôring av rådyr etter behov, samt predatorbekjempning. Leder av jaktutvalget står for salg av jaktkort. 

_______________________________________________________________________________________

Jaktkort og rapportering 

Fellingstillatelse for rådyr kan utstedes til medlemmer, unntatt sidemedlemmer, som har bopel i Hurum kommune og etter gjeldende reglement. Unntak gjelder for jaktterreng som disponeres av SHJFF på kommunal grunn *. Der kan medlemmer av jeger- og fiskerforeninger i Asker kommune søke. Løyve tildeles etter søknad og trekning etter gjeldende regler.

For den ordinære rådyrjakten er det i tillegg til rådyrløyve krav om kjøp av småviltkort (grunnkort).

Alle jaktløyver og jaktkort utstedt av SHJFF er personlige og kan ikke overdras til andre.

Ved tildeling skal løyvet betales via bank til SHJFF sitt kontonummer 2240 60 55357 eller på Vipps (velg "meny" ved siden av beløpsfeltet). Ved henting av rådyrløyve må det fremvises:

- Kvittering for betalt løyve

- Kjøpt småviltkort på Inatur.no (ved ordinærjakt)

- Betalt jegeravgift

- Skriftlig dokumentasjon på ettersøkshund eller ettersøksavtale

- Dokumentasjon for avlagt storviltprøve (ved bukkejakt)

 Jaktkort på småvilt  kan utstedes til alle medlemmer av SHJFF. Unntak gjelder for jaktterreng som disponeres av SHJFF på kommunal grunn *, som kan kjøpes av medlemmer i jeger- og fiskerforeninger i Asker kommune.

Tilleggskort på rådyr kan utstedes til medlemmer og ikke medlemmer. Dette for at rådyrjegere i ordinærjakta skal ha anledning til å ta med seg gjester i jaktutøvelsen. Kortet gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av et ekstra dyr. Kortet gir ikke rett til å felle småvilt. Jegere som har kjøpt småviltkortet behøver ikke å løse tilleggskort på rådyr for å delta tilsvarende i rådyrjakta.

* Jaktterreng SHJFF disponerer på kommunal grunn:

     - Graver, Rødtangen

________________________________________________________________________________________________________________

Kjøp av småviltkort for medlemmer og tilleggskort rådyr gjøres på Inatur.no

________________________________________________________________________________________________________________

Rådyrjegere er pliktige til å kunne dokumentere tilgang på godkjent ettersøk.

 Husk også jegeravgiften og bestått skyteprøve for storvilt (ved bruk av riflevåpen).

FRISTER FOR SØKNADER, AVHENTING OG RAPPORTERING

25. sept

31. des

 

Rådyrfelling skal rapporteres umiddelbart på fallstedet i skjemaet på denne siden (mobilversjon av nettsidene er tilgjengelig). Ved manglende mobildekning skal fellingen rapporteres så snart det er mulig. Hvis du ikke har felt rådyr i ordinærjakta skal dette uansett rapportes senest 31.12.. For bukkejakta er denne fristen 25.09. 

- Manglende eller for sen jaktrapportering kan medføre ekslusjon i trekningen av rådyrløyver neste sesong.

1. mai

Fangstrapportering SSB for inneværende sesong

30. juni

  Søknad rådyrløyve, etter gjeldende bestemmelser

Torsdag 30. juli
kl. 18-19

Hurum Energi
Øvre Skoledalen 12,
Tofte
Avhenting rådyrløyve bukkejakt. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller på Vipps før avhenting fra leder i Jaktutvalget. Det skal forevises:
  1. Kvittering for betalt rådyrløyve
  2. Betalt jegeravgift
  3. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund
  4. Bestått storviltprøve for riflevåpen (skyteprøve)
Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.
Torsdag 30. juli
kl. 18-19

Hurum Energi
Øvre Skoledalen 12,
Tofte

Avhenting ordinært rådyrløyve. Løyvet betales via bank til kontonr. 2240.60.55357 eller Vipps før avhenting fra leder av jaktutvalget. Det skal forevises:

  1. Kvittering for betalt rådyrløyve
  2. Kvittering for kjøpt jaktkort for småvilt på Intaur.no
  3. Betalt jegeravgift
  4. Dokumentert tilgang på godkjent ettersøkshund

Løyver som ikke blir hentet innen fristen vil bli tildelt andre etter gjeldende trekningsregler.

PRISER JAKTKORT  
Jakttkort (grunnkort småvilt) 600,-
Rådyrløyve bukk 1.600,-
Rådyrløyve ordinært (krever innløsning av jaktkort småvilt) 1.000,-
Tilleggskort rådyr dagskort  150,-
Tilleggskort rådyr 2-dagerskort 225,-
Tilleggskort rådyr ukeskort 600,-

Rådyrreglement SHJFF

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Forutsetning for å drive jakt

Alle som skal drive jakt i Norge må være registrert i Det Norske Jegerregistret. I tillegg kreves betalt jegeravgift. Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregistret skal før jakt ha bestått jegerprøve. Ved jakt på storvilt kreves i tillegg årlig avlagt skyteprøve med godkjent resultat. Aldersgrense for småviltjakt og fangst er 16 år, storviltjakt kan utøves fra fylte 18 år. Aldersgrensen er knyttet opp mot viltgruppene småvilt og storvilt, og ikke hvilken våpentype som brukes. Under jakt på rådyr er derfor aldersgrensen 18 år, selv om jakta foregår med hagle. I opplæringsøyemed kan en som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år delta i småviltjakt med våpen. Ved fylte 16 år, og når jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere er avlagt, kan vedkommende delta i storviltjakt med bruk av våpen fram til fylte 18 år. Forutsetningen er tillatelse fra foreldre eller foresatte og tilsyn av tilsynsjeger som har fylt 20 år eller har jaktet i minst 3 år.

 

Kontakt Jaktutvalget

Kontakt

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening Postboks 24, 3480 Filtvet post@shjff.no Tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund